O nás

Firma JANRENT s.r.o. vznikla v roku 1994. Je oficiálnym zastúpením popredného svetového výrobcu systémov olejového hospodárstva, švédskej firmy ALENTEC&ORION AB so sídlom v Stockholme, pre Slovenskú a Českú republiku.

Predmetom dodávok tohto výrobcu sú komplexné riešenia olejového hospodárstva, najmä so zameraním sa na riadiace systémy výdaja oleja - OriLink®. V nemšej miere sa zaoberáme dodávkou systémov na odsávanie výfukových plynov.

Už v čase nášho vzniku sme sa rozhodovali, či sa zaoberať kompletným riešením dodávok technológií na vybavenie servisu, alebo sa úzko špecializovať na jednu problematiku.

Naše rozhodnutie padlo na druhú alternatívu so zameraním na olejové hospodárstvo. Postupom času sme zistili, že táto problematika je tak rozsiahla a najmä komplikovaná, že naše rozhodnutie sa následne začalo javiť ako jediné správne.

Čas ukázal, že táto úzka špecializácia nám umožnila, aby sme sa počas doby nášho pôsobenia na trhu vyprofilovali na popredného dodávateľa komplexných systémov olejového hospodárstva.

Našimi zákazníkmi sa v prvej etape stávali najmä SAD-ky a NAD-ky, keďže po rozdelení bývalých podnikov ČSAD polovica z nich ostala bez olejového hospodárstva. Postupom času si komplikovanú problematiku s olejovým hospodárstvom začali uvedomovať aj ostatní poskytovatelia dopravných a autoservisných služieb. V súčasnej dobe sú našimi hlavnými zákazníkmi značkové a importérstke servisy pre kamionovú a autobusovú dopravu.

Postupom času sa menila legislatíva aj v tejto oblasti. Výsledkom týchto zmien je to, že olejovým hospodárstvom, ktoré spĺňa najprísnejšie normy a zákony, sa začínajú vybavovať všetky typy autoservisov.

Našimi zákazníkmi sú hlavne servisy, ktorých vedenie ( majitelia ) si uvedomili, že predaj olejov a mazív predstavuje nielen predaj, ale aj zásah do problematiky:

  • stavebnej časti objektu/areálu (požiarna odolnosť stavebnej konštrukcie skladu olejov, návrh stavebného riešenia so zameraním sa na manipuláciu s prázdnymi/plnými obalmi, ...),
  • prísne dodržiavanie požiarnych predpisov ( možnosť manipulácie s ropnými látkami v priestoroch servisu, resp. skladu olejov, požiarne uzávery pri prechode potrubí cez požiarne úseky, výpočet požiarneho zaťaženia požiarneho úseku, ... ),
  • certifikácia použitej technológie,
  • keďže olej sa predáva - ciachovanie jednotlivých meračov prietoku/riadiacich systémov na obchodné meradlá ( typová skúška, na základe ktorej je možné meradlo/riadiaci systém ociachovať ),
  • certifikát na opravu a montáž určených meradiel ( hovorí o tom, že dodávateľ je metrologicky spôsobilý a následne oprávnený namontovať/opraviť určené meradlo ),
  • certifikát z Technickej inšpekcie o tom, že dodaná technológia spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení a dodávateľ je spôsobilý toto zariadenie namontovať a uviesť do bezpečnej prevádzky,
  • na základe certifikátu z technickej inšpekcie môže dodávateľ technológie olejového hospodárstva vydať prehlásenie o zhode.

Maximálne seriózny prístup k danej problematike, neustále zdokonaľovanie sa, zvyšovanie odbornej spôsobilosti nám umožňuje, aby sme tieto služby mohli poskytnúť v plnom rozsahu našim zákazníkom na celom území Slovenska.